ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Krakowski – wieści

Zapraszamy:

KAPITUŁA REGIONU KRAKOWSKIEGO FZŚ

W dniu 17 września 2017 r. w Wieliczce odbyła się IX Kapituła sprawozdawczo-wyborcza Regionu Krakowskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Kapitule przewodniczyła S. Joanna Berłowska, przełożona narodowa. Kapituła poprzedzona była wizytacją, którą w dniu 16 września przeprowadzili: S. Joanna Berłowska wraz z O. Rufinem Maryjką, wikariuszem Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych, będącym delegatem Konferencji Asystentów Narodowych FZŚ w Polsce. Podczas kapituły przedstawione zostały sprawozdania z pracy Rady regionalnej kończącej swoją kadencję oraz uchwalone wnioski do realizacji przez nową Radę, która została wybrana. Ostatecznie nowa Rada Regionu Krakowskiego ukonstytuowała się w dniu 24 września na pierwszym spotkaniu podczas pielgrzymki w Kalwarii Zebrzydowskiej w następującym składzie:

  • przełożona regionalna – s. Jadwiga Wojas ze Wspólnoty FZŚ przy Sanktuarium Św. Kazimierza Królewicza w Krakowie
  • zastępca przełożonego regionalnego – br. Paweł Jezioro ze Wspólnoty FZS przy kościele św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie
  • sekretarz regionalny – s. Wiesława Kostuch ze wspólnoty FZŚ przy Bazylice Św. Franciszka w Krakowie
  • skarbnik regionalny – br. Tomasz Kowal ze wspólnoty FZŚ przy Bazylice Św. Franciszka w Krakowie
  • radny regionalny odpowiedzialny za formację – br. Stanisław Michalik ze Wspólnoty FZŚ przy Parafii Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej

Działo się to w Krakowie

krakowski010 (141 kB)

Roku Pańskiego 2014 w dwudziestym i dwudziestym pierwszym dniu miesiąca września po raz pierwszy, odkąd istnieje Region Krakowski Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (26.09.1993), Kapituła regionalna odbyła się w królewskim mieście Krakowie.
Kapitułę poprzedziła wizytacja braterska i pasterska, a przeprowadzili ją S. Joanna Berłowska, przełożona narodowa FZŚ w Polsce, i O. Paweł Sroka OFMConv, asystent narodowy. Spotkanie rozpoczęło się u Braci Mniejszych w piątek – 19 września – Koronką do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium Św. Kazimierza w Krakowie, którą po przywitaniu Gości oraz dokonaniu prezentacji miejsca poprowadził O. Janusz Trojanowicz, kustosz Sanktuarium i gwardian Klasztoru. Wieczorem zaś pod przewodnictwem O. Pawła Sroki została odprawiona Msza św. wizytacyjna w Bazylice Św. Franciszka z udziałem asystentów regionalnych O. Błażeja Budnika OFM i O. Cezarego Pietrasa OFMCap oraz przybyłych asystentów Wspólnot O. Marka Woltera OFMCap i O. Ryszarda Śliwki OFMConv. Dzięki miejscowej Wspólnocie FZŚ było też spotkanie braterskie z Wizytatorami i Radą regionalną.
krakowski011 (120 kB) Na rozpoczęcie obrad kapituły w sobotę o godz. 11 została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ministra Prowincjalnego Prowincji Matki Bożej Anielskiej O. Rufina Maryjki OFM, który wygłosił także słowo Boże. Współcelebransami byli Minister Prowincjalny Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP O. Jarosław Kania OFM, asystent narodowy O. Paweł Sroka, asystent regionalny O. Błażej Budnik, koordynator FZŚ i MF z ramienia Prowincji O. Norbert Cebula OFM oraz asystenci Wspólnot miejscowych: O. Ludwik Kurowski OFM, O. Romuald Kaliński OFM, O. Zdzisław Weissbrot OFMCap i O. Ryszard Śliwka OFMConv. We Mszy św. uczestniczył także sekretarz Prowincji O. diakon Waldemar Adamczyk OFM. Podczas Mszy św. na ręce O. Prowincjała franciszkanie świeccy uroczyście przekazali ufundowany relikwiarz z relikwiami Św. Jana XXIII, papieża i współbrata w III Zakonie Św. Franciszka.
Na zakończenie dnia obrad O. Ludwik Kurowski w konferencji przedstawił, jak zawsze barwnie i jak zwykle z wielką wiedzą oraz głęboką znajomością wszystkich okoliczności dotyczących faktów historycznych, swojego i naszego Patrona, św. Ludwika, którego rok jubileuszowy właśnie obchodzimy.
krakowski012 (130 kB) W niedzielę po porannej Mszy św. nastąpiła część wyborcza kapituły. Poprzez burzliwe ale tajne głosowanie nową przełożoną regionalną została wybrana S. Zofia Starma z Wieliczki, jej zastępczynią jest S. Halina Wideł z Tarnowa, a członkami Rady zostali: S. Jadwiga Wojas, S. Teresa Romejko, S. Danuta Kamińska, Br. Zygmunt Kmiecik, Br. Stanisław Michalik, Br. Tomasz Kowal. Uchwalono także wnioski do realizacji przez nową Radę na najbliższe trzechlecie. Można powiedzieć, że pod względem organizacyjnym było to „przedsięwzięcie udane jak na pierwszy raz”. A to dzięki wielkiej życzliwości Braci Mniejszych z Prowincji Matki Bożej Anielskiej, zwłaszcza O. Prowincjała i O. Gwardiana, którzy zechcieli nas przyjąć i udostępnić pomieszczenia klasztorne, wyposażyć w nagłośnienie, a przede wszystkim zaszczycić nas swoją obecnością, co także uczynił O. Prowincjał Jarosław, przybywając na uroczyste rozpoczęcie kapituły. Równie wielką życzliwość okazał O. Gwardian Roman Banasik z Bazyliki Św. Franciszka, który przyjął nas i ugościł. Trzeba wspomnieć też o pełnej mobilizacji do pomocy w różnej formie franciszkanów świeckich z krakowskich – i nie tylko – Wspólnot. Uczestnicy kapituły korzystali z noclegów w pobliskim Domu Franciszkańskim San Antonio (dawnym Domu Tercjarskim), co pozwoliło na sprawne i szybkie przemieszczanie się, a w pełni zadowoliło wszystkich. Dla franciszkanów świeckich z Regionu Krakowskiego był to czas intensywnej pracy, ale i czas braterskiego spotkania pełnego radości, emocji i długich rozmów, wspomnień i planów, wspólnego śpiewu i modlitwy. Minął szybko, jednak na długo pozostanie w pamięci, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w kapitule regionalnej, a także tych, którzy od wielu już lat uczą się dawania świadectwa życia ewangelicznego i niesienia wszystkim POKOJU I DOBRA.
Jadwiga Wojas ofs

Rok Jubileuszowy ku czci św. Ludwika

krakowski001 (201 kB)

25 kwietnia 2014 r. minęło 800 lat od narodzin św. Ludwika IX, króla Francji. W związku z tym Prezydium Międzynarodowe Franciszkańskiego Zakonu Świeckich ogłosiło rok jubileuszowy ku czci tego Świętego, Patrona III Zakonu Franciszkańskiego. Odpowiadając na to zaproszenie, Franciszkanie Świeccy z Regionu Krakowskiego zainaugurowali uroczyście te obchody Mszą św. w Sanktuarium Św. Kazimierza Królewicza w Krakowie właśnie w dniu 25 kwietnia. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył O. Prowincjał Rufin, który także wygłosił okolicznościowe kazanie, przypominając postać Św. Ludwika oraz jego cnoty godne naśladowania.

Po Ewangelii dla wprowadzenia w medytację odczytany został fragment Wstępu do Reguły FZŚ, którym jest List do wszystkich wiernych św. Franciszka, O tych, którzy czynią pokutę. Natomiast po Komunii świętej uczestnicy wysłuchali w skupieniu tekstu Testamentu duchowego św. Ludwika do syna. Lektura tych tekstów będzie rozważana przez cały najbliższy rok do 25 kwietnia 2015 roku, kiedy zakończą się obchody jubileuszowe, by pogłębić formację duchową, ubogacić powołanie franciszkańskie, by być świadkiem Ewangelii we współczesnym świecie.

krakowski003 (210 kB) krakowski004 (230 kB)

Inauguracyjne spotkanie jubileuszowe zakończyło się radosnym regionalnym zebraniem braterskim w duchu św. Franciszka i św. Ludwika oraz przygotowań do kanonizacji dwóch wielkich Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII naszego Współbrata w III Zakonie.
Jadwiga Wojas ofs

opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com