ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Rada Narodowa

Zapraszamy:

Rada Narodowa FZ¦ w Polsce

Od 17 wrze¶nia 2016 r. - od X Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich w Polsce - pracami Wspólnoty Narodowej FZ¦ w Polsce kieruje Rada Narodowa w składzie:

 • Przełożona narodowa – kontakt: jberlowska@wp.pl

 • Zastępca Przełożonej narodowej

 • Sekretarz narodowy – kontakt: smarzyk@o2.pl

 • Skarbnik narodowy

 • Radny ds. formacji

 • Radna ds. kontaktów z Młodzież± Franciszkańsk±

 • Radna

 • Radna

 • Delegat do spraw kontaktów z Rad± Międzynarodow±

 • Zastępca del. do spraw kontaktów z Rad± Międzynarodow±
 • Asystent Narodowy FZ¦, Przewodnicz±cy KAPiR
 • Asystent Narodowy FZ¦
 • Asystent Narodowy FZ¦
opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com